restoran podgoricawine tours montenegrocheap rent a car montenegro
Drucken

Solana Ulcinj

Ulcinjska solana - solana "Bajo Sekulić"

Ulcinjska Solana je najstarije ulcinjsko preduzeće. Prostire se na površini od 14,5 kvadratnih kilometara. Po svojoj površini, ona je među deset najvećih na Mediteranu. Početak solane vezan je za hidroregulacije Zogajskog blata 1913. godinu, kada je iskopan drenažni kanal Port Milena. Najstariji solanski bazeni su građeni od 1926-1934. godine. Do polovine 20. vijeka Solana je postepeno dograđivana, ali je na površini dobila pocetkom 80-tih kada je proširena za 60% ukupne teritorije, te danas ima 1,492 ha. Ona je okružena kanalom koji drenira okolne močvare/knete, ne dozvoljavajući da se njihova voda miješa sa solanskom. Kanali odvode vodu u kanal Port Milena, a zatim u more.

Danas je ona vještački, od strane čovjeka dirigovani ekosistem, gdje je unaprijed određen termin punjenja bazena morskom vodom, nivo vode u njima i njen salinitet. Solana je od Jadrana odvojena Brijegom od mora i Velikom plazom a od Bojane kanalom i nasipima protiv poplava. Ona je važan dio sistema sliva Skadarskog jezera i rijeke Bojane, slivnog područja koje zahvata 1,000 km2. Površina u Solani pod plitkom slanom vodom iznosi 1,383 ha (92.2%), nasipi, pregrade i kanali zauzimaju 109 ha (7.8%). Solana je u “sendviču” najznačajnijih ornitoloških lokaliteta na Jadranu, pa i šire: to su podrucja od medunarodnog znacaja za boravak ptica Velika plaza, Ada Bojana, Šasko i Skadarsko jezero. Ulcinjska solana je jedna od deset najvećih i jedna od najmlađih solana na Mediteranu. Cijelo područje je zasuto finim riječnim nanosom organskog porijekla i pijeskom kao neorganskom komponentom. Uticaj mora i postojeća proizvodnja soli utiču da tlo ima baznu reakciju. Po dnu bazena solane nalaze se u velikim količinama ostaci školjki i puževa. Najznačajnije je zimovalište, odmaralište pri seobi i gnjezdilište ptica na Istočnoj obali Jadrana. Jedan od zadivljujućih stvari je okruženje solane sa poplavnim šumama, brakičnim močvarama, vlažnim livadama i pašnjacima na crnogorskoj strani, sa neznatnim ljudskim uticajem. 

Prvi akt o zaštiti Solane donešen je 1984. godine, kada se odlukom Radničkog savjeta zabranjuje svaki lov. Nekoliko godina kasnije, Solana postaje prvo Područje od međunarodnog značaja za boravak ptica u Crnoj Gori, a zatim i Emerald stanište Bernske konvencije. Solana će se uskoro naći i na Ramsarskoj listi močvara od međunarodnog značaja, prvenstveno kao stanište ptica. Ona je prvi privatni park prirode u Crnoj Gori.