restoran podgoricawine tours montenegrocheap rent a car montenegro
Shtyp

CZIP

Qendra për studimin dhe mbrojtjen e zogjve (CZIP) është një organizatë jo-qeveritare, organizatë jo-partiake, jo-fitimprurëse, e themeluar më 5.1.2001  nga ornitologët profesional të institutit për ruajtjen e natyrës, muzeumit historik natyror, parqeve nacionale  dhe studentëve të biologjisë në universitetin e Podgoricës.
Vizioni, prioriteti dhe qëllimi i  qendrës është që zogjët dhe strehimet e tyre të jenë te mbrojtur në Mal të Zi dhe jashtë vendit,të  ketë  harmoni në mes njerëzve dhe natyrës, dhe se përmirësimi i mjedisit.
Misioni i CZIP-it  është për të mbrojtur zogjtë dhe vendbanimet e tyre, monitorimi i  zogjëve në  Malin e Zi, edukimin qytetar, popullarizimin e ornitologjisë, si dhe bashkëpunimin me organizatat e tjera brenda dhe jashtë vendit, që kanë të bëjnë me mbrojtjen e natyrës.
Objektivat e organizatës janë:
- Për të filluar, inkurajuar dhe mbështetur kërkimin shkencor dhe profesional të ornito-faunes në rajonin e Malit te Zi;

- Të promovojë dhe prezantojë pasurinë  publikut vendas dhe të huaj.

- Për të edukuar dhe zhvilluar  ndërgjegjen e njerëzve në lidhje me njohjen e zogjve;

- Të tregojnë nevojat dhe mbrojtjen e zogjve dhe strehimeve të tyre, si dhe ruajtjes së natyrës në përgjithësi.

 

Qendra është anëtar i organizatave ndërkombëtare, IUCN (International Union for Conservation of Nature-Unioni Ndërkombëtar për Ruajtjen e Natyrës) dhe BirdLife International, me një autoritet botëror në fushën e mbrojtjes së zogjëve.